Όρθια Βιτρίνα Κατάψυξη Μονή Klimasan-Metalfrio VF372