Όρθια Βιτρίνα Κατάψυξη-Συντήρηση (912Lt) Διπλή Tensai CVL 120PV

cvl120_px_1